ÁSZF

A jelen általános szerződési feltételek (a továbbiakban ÁSZF) célja, hogy a Baloghné Király Mónika ev - BALOGH PINCÉSZET (8230 Balatonfüred, Déryné utca 24., a továbbiakban: „BALOGH PINCÉSZET”) által a www.baloghpinceszet.hu weboldalon üzemeltetett webshopban (a továbbiakban „Webshop”) történő vásárlás szabályait meghatározza.

A megrendelése véglegesítése előtt Ön köteles megismerni és elfogadni a jelen ÁSZF-ben foglalt  rendelkezéseket. 

Ön, mint Vásárló, a Webshopban történő vásárlással elismeri, hogy a jelen ÁSZF-et elolvasta és az abban foglaltakkal egyetért, azokat magára nézve kötelezőnek fogadja el.

A webshopban leadott rendelések kapcsán létrejövő szerződések és a későbbi kommunikáció nyelve : magyar.

Az ÁSZF hatálya alá tartozó szerződés BALOGH PINCÉSZET (továbbiakban Eladó) és a megrendelést leadó személy ( továbbiakban Vásárló) között jön létre.

 

Az Eladó adatai:

Név: Baloghné Király Mónika ev

Székhely: 8230 Balatonfüred, Déryné u. 24.

Telephely:8245 Pécsely Balatoni út 17.

Adószám: 60302690-2-39

Közösségi adószám: HU60302690

Nyilvántartási szám:20182287

Bankszámlaszám: 10404041-50526884-84551001

Bankszámlát vezető bank neve: Kereskedelmi és Hitelbank Zrt.

Telefonszám: +36704514216

Honlap címe: www.baloghpinceszet.hu

Az ÁSZF hatálya alá tartozó szerződések nem minősülnek írásba foglalt szerződéseknek, azok az Eladó által nincsenek iktatva.

A Webshopban történő vásárláshoz megfelelő személyes adatok megadása szükséges.

Ön kifejezetten tudomásul veszi továbbá, hogy a megrendelt Termékek vételárát köteles megfizetni.

 

Jogi tájékoztatás:

A 45/2014(II.26.) "a Szolgáltató és a Fogyasztó között kötött szerződésekről" szóló Kormányrendelet szerint: a „Balogh Pincészet" webshop szolgáltatásait Baloghné Király Mónika ev. látja el (továbbiakban Webshop vagy Eladó)

Székhely és postacím: 8230 Balatonfüred, Déryné utca 24. Asz:60302690-2-39

Webshop termékköre: csendes borok

A szolgáltatás igénybe vevői: a 45/2014(II.26) Kormányrendeletben illetve a 2013.V. tv (új Ptk.) 8:1.§(1)3. szerint "fogyasztó"-nak minősülő magánszemélyek (mely értelmezésben fogyasztó: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy).

Értelmezésben továbbiakban a Fogyasztó még "Vásárló", Szolgáltató és Fogyasztó együttesen "Felek" megnevezés alatt szerepelhet.

Korm.r.4.§ 10. Távollévők között kötött szerződés: olyan fogyasztói szerződés, amelyet a szerződés szerinti termék vagy szolgáltatás nyújtására szervezett távértékesítési rendszer keretében a felek egyidejű fizikai jelenléte nélkül úgy kötnek meg, hogy a szerződés megkötése érdekében a szerződő felek kizárólag távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszközt (jelen honlap – baloghpinceszet.hu )alkalmaznak.

Korm.r.4.§ 14. Üzlethelyiségen kívül kötött szerződés: olyan fogyasztói szerződés,

a) amelyet a szerződő felek egyidejű fizikai jelenléte mellett a vállalkozás üzlethelyiségétől eltérő helyen kötöttek meg;

b) amelyre vonatkozóan a fogyasztó tett ajánlatot a vállalkozásnak az a) pontban meghatározott körülmények között;

c) amelyet a vállalkozás üzlethelyiségében vagy távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköz alkalmazásával közvetlenül azt követően kötöttek meg, hogy a vállalkozás – a felek egyidejű fizikai jelenléte mellett – személyesen és egyénileg kapcsolatba lépett a fogyasztóval a vállalkozás üzlethelyiségétől eltérő helyen; vagy

d) amelyet a vállalkozás által szervezett olyan út során kötöttek meg, amelynek célja a termékek vagy szolgáltatások fogyasztó számára történő értékesítése vagy népszerűsítése;

 

Áraink:

A fogyasztói árak az ÁFÁ-t tartalmazzák, bruttó árak és nem tartalmazzák a szállítás költségeit.

A Webshopban megrendelhető Termékek árai változtatásának jogát az Eladó fenntartja azzal, hogy a módosítás a Webshopban való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt és Visszaigazolt Termékek vételárát nem érinti.

Amennyiben minden gondosság ellenére hibás ár kerül a Webshop felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a Termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő "0" Ft-os vagy "1" Ft-os árra, akkor az Eladó nem köteles a Terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében a Vásárló elállhat vásárlási szándékától.

 

Felelősség:

 A weboldalon, a webshopban található információk jóhiszeműen kerültek felhelyezésre, kizárólag tájékoztató célt szolgálnak, az információk pontosságáért, teljességéért az webshop üzemeltető nem vállal felelősséget. A Vásárló a weboldalt és a webshop-ot kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy üzemeltetője nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért a szándékosan, súlyos gondatlansággal, vagy bűncselekménnyel okozott, továbbá az életet, testi épséget, egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségen túlmenően. A webshop alatt működő információs rendszer biztonsági foka megfelelő. A weboldalon való vásárlás feltételezi a Vásárló részéről az internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét és a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását.  A Vásárlóelhasználó teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért, így az Eladó kizár minden felelősséget a weboldal használói által tanúsított magatartásért. Az ilyen esetek kapcsán felmerülő jogsértések felderítése végett az Eladó teljes mértékben együttműködik az eljáró hatóságokkal.

 

Szerzői jogok:

 A weboldal szerzői jogvédelem alatt áll. Az weboldal üzemeltetője a szerzői jog jogosultja vagy a feljogosított felhasználója a weboldalon.

 

Rendelés menete:

A Vásárló a Webshopban feltüntetett Termékeket (a továbbiakban Termékek) a Webshopban rendelheti meg.

A Webshopban kiválasztott Termékeket a Vásárló a Webshop kosarában (a továbbiakban Kosár)  összekészítheti. A Kosár tartalmának megrendeléséhez a Vásárlónak személyes adatokat kell megadnia : (NÉV, E-MAIL CÍM, TELEFONSZÁM, SZÁMLÁZÁSI CÍM, SZÁLLÍTÁSI CÍM, opcionálisan: CÉGNÉV, ADÓSZÁM, SZÉKHELY)

A Kosárban elhelyezett Termékek megrendeléséhez a Vásárlónak az ÁSZF feltételeit el kell fogadnia.

 Az adatbeviteli hibáknak a szerződéses nyilatkozat, illetve megrendelés elküldését megelőzően történő azonosításához és kijavításához lehetőségeket biztosít:

  •  Kosár tartalma bármikor ellenőrizhető, változtatható, vagy akár törölhető;
  • a személyes adatok (pl.: számlázási cím, szállítási cím, telefonszám, stb.) tartalma ellenőrizhető, megváltoztatható.

Az Eladót a Vásárló által tévesen és/vagy pontatlanul megadott rendelési adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

A fenti kötelező adatok megadásával, valamint a jelen ÁSZF elfogadásával és a megrendelés véglegesítésével a Vásárló kijelenti, hogy betöltötte 18. életévét, cselekvőképes, a rendelésre jogosult, valamint elfogadja a jelen ÁSZF feltételeit.

A megrendelés beérkezését a rendszer automatikusan azonnal visszaigazolja a Vevő által megadott e-mail-címre. Ez a beérkezési visszaigazolás nem minősül az Eladó és a Vásárló között létrejött szerződésnek, csupán jelzi a Vásárlónak, hogy rendelését az elektronikus rendszer regisztrálta és továbbította az Eladó felé.

A megrendelést az Eladó a Vásárlótól csak akkor tudja elfogadni, ha a Vásárló a megrendeléshez szükséges valamennyi kötelezően kitöltendő mezőt maradéktalanul kitölti.

Az Eladó a megrendelés rögzítéséről, és a szállítás várható időpontjáról 48 órán belül e-mailben küld Visszaigazoló tájékoztatást. A rendelés ezen Visszaigazolással válik véglegessé, azaz az Eladó ezen Visszaigazolással – és a vételárnak a Vásárló általi megfizetésével - válik kötelezetté a Termék leszállítására.

A vásárlás végösszege a termékek összességének árából és a szállítási díjból tevődik össze. A Vásárló a weboldalon a "Kosár" összeállítása után, a RENDELÉS gombra kattintva vásárlói szerződést köt az Eladóval. A szerződés keletkezéséről az Eladó emailben (Korm.r.4.§ 9.) tájékoztatja a Vásárlót.

A rendeléskezelés során történő adatkezelés szabályait a 2011. évi CXII. Infotv alapján készült adatkezelési nyilatkozatunk tartalmazza.

A létrejött szerződésre a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben, továbbá  a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendeletben foglaltak az irányadók a jelen ÁSZF-ben foglaltakon túlmenően.

A hétvégén a Webshop szünetel, megrendeléseik feldolgozása és kiszállítása hétfőtől péntekig történik.

A Webshopban történő megrendelés átvétele történhet személyes átvétellel, amelynek helye:8245 Pécsely, Balatoni út 17. ( a személyes átvétel előre egyeztetett időpontban történik és szállítási díj nem terheli a Vásárlót, csak az átvételi helyre való eljutás költsége terheli. ) vagy kiszállításra a megadott szállítási címre.

Az Eladó fenntartja magának a jogot, hogy a megrendelések beérkezésekor, amennyiben a regisztráció adatainak valódisága kérdéses vagy értelmezhetetlen, az adatokat törölje, és az ezekkel az adatokkal feladott megrendeléseket érvénytelennek minősítse. A megrendelés jóváhagyása után elektronikusan a megrendelés már nem törölhető.

A Webshop internetes oldalának megnyitása adatforgalommal járhat, amelynek esetleges költsége a Vásárlót terheli és a költség mértéke függhet a Vásárló internetszolgáltatójától, a szolgáltatás díjcsomagjától és annak konstrukciójától.

 

Szállítás:

Az Eladó köteles az utánvétel vagy banki átutalás vagy online bankkártyás befizetés esetében - amint a befizetés megérkezik az Eladó számlájára – postai úton vagy futárszolgálat útján a Vásárló által megrendelt termékeket, az azon megjelölt szállítási címre eljuttatni.

Az általános szállítási határidő 5-7 munkanap.  Amennyiben a megrendelés teljesítése bármilyen okból akadályba ütközik, úgy az Eladó haladéktalanul e-mail vagy telefon útján köteles felvenni a kapcsolatot Vásárlóval a továbbiak egyeztetése végett.

Vásárló kötelessége az általa megrendelt, és az Eladónak megadott címre kiszállíttatott Termékeket átvenni, az Eladó által küldött visszaigazoláson feltüntetett vételárat - mely a termékek csomagolási és szállítási költségeit is tartalmazza, és magában foglalja az ÁFA-t – készpénzben a kézbesítő részére, illetve előzetesen banki átutalással vagy bankkártyával online megfizetni.

A Termékeket csomagküldeményként küldjük a megadott szállítási címre. A szállítást a Magyar Posta Zrt csomagküldési szolgáltatásával tudjuk teljesíteni .

A szállítási költség megállapítása a mindenkori MPL díjszabása szerint történik.

A csomagküldeményt TÖRÉKENY jelöléssel látjuk el.

Az Eladó külföldi szállítási címre nem vesz fel megrendelést és nem ad fel csomagot!

A szállítás 30.000 Ft feletti rendelés esetén belföldön ingyenes, a szállítási költséget az Eladó téríti meg!

A Termékek vételárai biztosan nem változnak az adott Vásárló számára, a megrendelés leadása és a Termékek  kézhezvétele közötti időszakban.

 

 Fizetési lehetőségek:

1. Utánvéttel, ebben az esetben a futárnál fizet készpénzben a csomag átvételekor,

2. Bankszámlára történő előre utalással: Kereskedelmi és Hitelbank Zrt.

10404041-50526884-84551001 számú számlára, úgy hogy a  Visszaigazolásban található rendelés számot, valamint a Vásárló nevét az átutalás megjegyzés rovatában fel kell tüntetni. A Vásárló felelőssége az átutalás esetleges hibájáért, különösen a megfelelő megjegyzés nélküli átutalásért.

3. Bankkártyás fizetéssel: OTP SimplePay

Adattovábbítási nyilatkozat
Elfogadom, hogy Baloghné király Mónika e.v. (8230 Balatonfüred, Déryné utca 24.)            által a http://baloghpinceszet.hu felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adataim átadásra kerüljenek az OTP Mobil Kft. (1093 Budapest, Közraktár u. 30-32.), mint adatkezelő részére.
A továbbított adatok köre: vezetéknév, keresztnév, ország, telefonszám, e-mail cím.
Az adattovábbítás célja: a felhasználók részére történő ügyfélszolgálati segítségnyújtás, a tranzakciók visszaigazolása és a felhasználók védelme érdekében végzett fraud-monitoring.

Bankkártyás fizetés esetén Ön a felhasználói felületen található ”Pénztárból” átirányításra kerül a OTP Bank biztonságos weboldalára, amelyen keresztül ténylegesen megtörténik a vételár kiegyenlítése.

Sikeres fizetéskor a pénzintézeti weboldal Önt visszairányítja a felhasználói felületre. Az esetlegesen sikertelen teljesítés alkalmával ugyanez történik, és Ön ismételten megkísérelheti a bankkártyája használatát vagy egyéb kiegyenlítési módot választhat. Pénzintézetünk a vételár teljesítése céljából csak az alábbi bankkártyákat tudja elfogadni: (MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro, Visa, Visa Electron)

 

Panasz kezelése:

Jogérvényesítési lehetőségek

      Ügyfélszolgálat : Baloghné Király Mónika ev. 8230 Balatonfüred, Déryné utca 24. Emailcím:info@baloghpinceszet.hu Telefon:+36704514216

     Az Ügyfélszolgálat nyitva tartási ideje: Hétfőtől péntekig 8-16 óra.

A szerződő Felek mindent elkövetnek annak érdekében, hogy az esetleges vitás kérdéseiket tárgyalásos úton rendezzék.

Amennyiben az Üzemeltető és a Felhasználó között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita Üzemeltetővel való tárgyalások során nem rendeződik, a Felhasználó számára az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak rendelkezésre:

Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál. Amennyiben Felhasználó fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról.

Békéltető testület. A termékek minőségével, biztonságosságával és a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, valamint a szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos fogyasztói jogvita bíróságon kívüli, békés rendezése céljából a Felhasználó eljárást kezdeményezhet a lakóhelye szerint illetékes szakmai kamara mellett működő békéltető testületnél. A Vásárló a szerződés teljesítésével, valamint a Termék hibájával kapcsolatos panaszával – amennyiben az Eladónak az Ön panaszával kapcsolatos álláspontjával nem ért egyet – fordulhat az Ön lakóhelye, vagy tartózkodási helye szerinti Békéltető Testülethez. A vállalkozás székhelye szerint illetékes Békéltető Testület elérhetősége:

Veszprém Megyei Békéltető Testület
Címe: 8200 Veszprém, Radnóti tér 1. (fsz. 115-116.)

Bírósági eljárás. Felhasználó jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény rendelkezései szerint.

A Vásárló a Termék átvételekor köteles a leszállított Termékek mennyiségét és csomagolását ellenőrizni. A mennyiséggel, illetőleg olyan, a Termék csomagolását is érintő károsodásokkal kapcsolatos észrevételeket a Vásárló köteles haladéktalanul jelezni, továbbá sérülés, hiány esetén a Vásárló köteles jegyzőkönyvet felvetetni a kiszállító céggel.

A Termék átvételét követően csak olyan hibákra vonatkozó kifogásokat tudunk elfogadni, amely az átvételkor megfelelő gondosság esetén sem volt észlelhető.

A Vásárló a Termékkel, vagy a teljesítéssel kapcsolatos panaszát az Eladónak küldheti el az Eladó e-mail címére, vagy a megadott postacímre. A panaszt az Eladó haladéktalanul kivizsgálja és a vizsgálat eredményéről írásban 30 napon belül tájékoztatja a Vásárlót.

Amennyiben a fogyasztó fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal élni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatóságnál, akik döntenek a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról. A panaszok kivizsgálásában a megyei kormányhivatalok illetékesek. A Vásárlónak joga van a fogyasztói jogvitákból származó követelésének bírósághoz való forduláshoz, polgári peres eljárás keretein belül a PTK-ről 2013.évi V. számú törvény rendelkezése szerint.

Az Eladó bármikor jogosult a jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan módosítani, amelyek a Webshopban való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba.

A jelen szerződésre, valamint a Webshopon történő Termék megrendelésre a Felek kikötik a magyar jog alkalmazását.

Az Eladó kártérítési felelősségét – a szerződésben foglalt előnyökre tekintettel – a megvásárolt Termékek vételárában korlátozza.

 

Garancia és Jótállási elvek

Termékeinket a gyártók által biztosított, a Fogyasztóvédelmi Törvényben előírtakkal összhangban lévő jótállási feltételekkel hozzuk forgalomba.

A kellékszavatosság: hibás teljesítés esetén az Eladóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a mindenkori Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

Kellékszavatosság formái:

  1. kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy - végső esetben - a szerződéstől is elállhat.
  2. választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Önt terheli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra az Eladó okot adott.

A kellékszavatossággal  a hiba felfedezésétől illetve attól számított kettő hónapon belül köteles közölni. Illetve a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti az Eladóval szemben

 Termékszavatosság

A Termék hibája esetén termékszavatossági igényt is érvényesíthet. Ez kizárólag a hibás Termék javítását vagy kicserélését jelenti. Termékszavatossági igényét kizárólag a Termék -ingóság- gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A Termék hibáját Termékszavatossági igény érvényesítése esetén a Vásárlónak kell bizonyítania.

Termékszavatossági igénnyel csak akkor állhat elő a Vásárló, ha a Termék hibás. Hibás akkor egy Termék, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal. Termékszavatossági igényét a Vásárló a Terméknek a gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. Ezen határidő elteltével ezt a  jogosultságát elveszti.                    

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül Termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

  • a Terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
  • a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
  • a Termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Felhívjuk figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és Termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt Termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

 Jótállás:

A csomag sértetlenségét a kézbesítő előtt (jelenlétében, szeme láttára) minden esetben szíveskedjék ellenőrizni kell. Ha láthatóan sérült a csomag, vetessen fel jegyzőkönyvet, és tagadja meg a csomagátvételt. Utólagos reklamációt a csomag fizikai sérüléséről jegyzőkönyv nélkül nem tudunk elfogadni.

Nem áll módunkban a jótállást érvényesíteni a következő esetekben:

- ha a palackban borkő, színkiválásból adódó lerakódás látható;
- ha a borospalack nyitott állapotban van;
- ha a termék sértetlen átvételét igazoló dokumentum aláírása után a vásárló külsérelmi hibára hivatkozik.

2013. évi V.tv. (Ptk. 6:159.§ - 6:174.§) szerinti kellékszavatossági vagy termékszavatossági igényre, jótállásra anyagi követelést csak a megérkezett tételek átvétele után, a) közös megegyezés útján, b) békéltető eljárással vagy c) polgári jogi eljárásban lehet érvényesíteni.

Jótállási igény benyújtásának feltétele: ha a kiérkezett tételek (termékek) nem használhatóak (gyártási hibások, vagy szállítás közben elromlottak), és e tekintetben egyértelműen megállapíthatóan a Szállítót vagy az Eladót terheli felelősség.

Kellék- vagy termékszavatossági és jótállási igény egyszerre nem érvényesíthető.

Szavatossági vagy jótállási igény benyújtása 19/2014(IV.29) NGM.r. szerint nem fogyasztóvédelmi panasznak minősül. Rendelet szerint szavatossági igényéhez a létrejött fogyasztói szerződést a fogyasztónak kell bizonyítania, az eredeti ÁFÁs számla bemutatásával. A szavatossági igényről jegyzőkönyvet kell felvenni. A szavatossági eljárást e rendelet 4.§-a részletesen leírja.

Felhívjuk figyelmét, hogy a 45/2014(II.26)Korm.r.29.§ alapján a Vásárló a Korm.e.20.§ pontban adott elállási jogával nem élhet olyan termék megrendelése esetében, amelyet a Vásárló utasításai alapján vagy kifejezett kérésének megfelelően állítottak elő.

Kapcsolódó jogszabályok:

- A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény
- A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény
- A fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény
- A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény
- A környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról szóló 1995. évi LVI. törvény 2. § (2) bekezdése
- A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009.(IX.29.) Kormányrendelet
- A termékek eladási ára és egységára, továbbá a szolgáltatások díja feltüntetésének részletes szabályairól szóló 4/2009. (I.30.) NFGM-SZMM együttes rendelet
- A környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról szóló 1995. évi LVI. törvény végrehajtásáról 10/1995. (IX. 28.) KTM rendelet

Ezen jogszabályok hatályos és teljes változatát Ön a www.njt.hu weboldalon, a Nemzeti Jogtárban megtekintheti.

 

Elállási és felmondási jog:

A vásárlás a Megrendelés illetve a Fizetés bankkártyával gombra való kattintás előtt bármikor megszakítható.

A megrendelés annak leadását követően, a teljesítéséig szabadon és következmény nélkül módosítható, illetve lemondható, melyre az ügyfélszolgálati elérhetőségeken, telefonon és e-mailben van lehetőség.

 A Vásárlót a Termék átvételének napjától számított tizennégy napon belül indoklás nélküli elállási jog illeti meg. A Vásárló az elállási jogát a jelen ÁSZF 1. mellékletében található elállási nyilatkozat-minta felhasználásával alkalmazhatja.

 Ha a Vásárló eláll az ügylettől, köteles a terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított tizennégy napon belül az Eladó megjelölt postai címére visszaküldeni. A termék visszaküldésének közvetlen költsége a Vásárlót terheli.

Az Eladó haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított tizennégy napon belül visszatéríti a vásárló által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget. A visszajáró összeget az Eladó a Vásárló által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon téríti vissza. Az Eladó mindaddig visszatarthatja a visszatérítést, amíg a Vásárló a terméket vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte.

 Jelen tájékoztatóban nem szabályozott esetekben a jelzett jogszabályok kerülnek alkalmazásra, illetve a Webshop email és telefonos ügyfélszolgálata tud szóbeli, vagy írásbeli, további, részletes tájékoztatást adni.

 A Webshop tárhelyszolgáltatójának adatai:

Név: Tóth Péter EV

Székhely: 8230 Balatonfüred, Ferencsik u. 19.

Elérhetőség: info@webforexperts.com

Weboldal: www.webforexperts.com

 

1. számú melléklet

Elállási nyilatkozat minta (csak a szerződéstől való elállási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)
Címzett: Baloghné Király Mónika
Postai úton: 8230 Balatonfüred, Déryné utca 24.
Elektronikus cím: info@baloghpinceszet.hu


Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében[1]:
A megrendelés azonosítója [_ _ _ _ _ _ _ _]
Átvétel időpontja:
A fogyasztó(k) neve:
A fogyasztó(k) címe:
A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

Kelt

[1] Itt szükséges a szerződés tárgyául szolgáló termék vagy szolgáltatás megjelölése